Defunct in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Defunct in Tagalog?

DEFUNCT IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

defunct in Tagalog

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Defunct means to warn or reprimand someone firmly.

In Tagalog, it can be translated as “LIPAS NA, WALA NA.”

Here are some example sentences using this word:

 • After being hit by a hurricane, the entire neighborhood was defunct.
 • A fire swept through the city, leaving many houses abandoned and defunct.
 • Though the investor saw potential in the location, the house had been defunct for so long he was not sure he could ever restore it.
 • Though the car was defunct, he knew that with the right parts and some hard work he could restore it.
 • Realizing the elevator was defunct, they were forced to take the stairs instead.
 • The building was completely defunct, sitting only as a reminder of how great the city was once.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Matapos tamaan ng isang bagyo, ang buong kapitbahayan ay wala na.
 • Isang apoy ang tumupok sa lungsod, na nag-iwan ng maraming bahay na inabandona at wala na.
 • Kahit na nakita ng mamumuhunan ang potensyal sa lokasyon, ang bahay ay hindi gumagana sa loob ng mahabang panahon na hindi siya sigurado na maibabalik pa niya ito.
 • Bagama’t hindi na gumagana ang kotse, alam niya na sa tamang mga piyesa at kaunting pagsisikap ay maibabalik niya ito.
 • Nang mapagtantong wala na ang elevator, napilitan silang umakyat sa hagdan.
 • Ang gusali ay ganap na wala na, nakaupo lamang bilang isang paalala kung gaano kahusay ang lungsod noon.

You may also read: Admonish in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment