Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is Delight In Tagalog? (Answers)

DELIGHT IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Tagalog, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to take a look at the word “Delight” and its translations into Tagalog based on context.

Delight In Tagalog – English To Tagalog Translations

Delight can be translated as “Tuwa, lugod, galak, or ligaya”. Here are some example sentences translated from English To Tagalog:

  • Peter expressed delight after his mom brought him to his favorite restaurant.
  • Don’t be surprised if you find yourself sidetracked and reading other delightful articles.
  • The earth will abound with his offspring, who will delight to oversee it and enjoy its many life forms.
  • It’s always a delight to see your smile, Eva.
  • Hector is always a delight to be around with.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Si Peter ay nagpakita ng tuwa matapos siyang dalhin ng kanyang ina sa paboritong niyang kainan.
  • Huwag kang magtaka kung masumpungan mo ang iyong sarili na lumilihis at bumabasa ng ibang kasiya-siyang mga artikulo.
  • Ang buong lupa ay mapupuno ng kaniyang mga supling, na lubos na masisiyahan sa pangangasiwa sa sari-saring nabubuhay na nilalang.
  • Palaging nakakalugod makita ang iyong ngiti, Eva.
  • Si Hector ay palaging nakakagalak kasama.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Delight In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.