Ostensible in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Ostensible in Tagalog?

OSTENSIBLE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

ostensible

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Ostensible means stated or appearing to be true, but not necessarily so.

In Tagalog, it can be translated as “NAGPAPANGGAP.”

Here are some example sentences using this word:

  • Tensions between the ostensible allies have effectively divided the town in two.
  • The ostensible purpose of these meetings was to gather information on financial strategies.
  • The story is ostensibly fiction, but some of the events are based on real life.
  • The ostensible reason for his absence was an illness, but everyone knew he’d gone to a football match.
  • Your ostensible prank has done a lot of damage, and now you must face the consequences of your actions.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

  • Ang mga tensyon sa pagitan ng mga nagpapanggap na kaalyado ay epektibong nahati ang bayan sa dalawa.
  • Ang diumano’y layunin ng mga pagpupulong na ito ay upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga estratehiya sa pananalapi.
  • Ang kwento ay kathang-isip lamang, ngunit ang ilan sa mga pangyayari ay hango sa totoong buhay.
  • Ang sinasabing dahilan ng kanyang pagkawala ay dahil may sakit siya, ngunit alam ng lahat na siya ay pumunta sa isang laban sa football.
  • Napakaraming pinsala ang nagawa ng iyong nagpapanggap na kalokohan, at ngayon ay dapat mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon.

You may also read: Resolute in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment