Decrepit In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Decrepit In Tagalog? (Answer)

DECREPIT IN TAGALOG – There are several words in the English language that do not have a direct translation to Tagalog. As such, we need context to fully understand them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Decrepit” based on context. Furthermore, we are going to provide you with some example sentences translated from English to Tagalog.

Decrepit In Tagalog – English To Tagalog Translations

Decrepit can be translated as “matanda, mahina, sira, or ulian”. Here are some example sentences:

  • Peter went to a decrepit factory for their school field trip.
  • His grandfather was insulted after the young man called him a decrepit old man.
  • The machinery they’re using is decrepit and needs an upgrade.
  • Hector opened his eyes and saw a decrepit playground where he used to play.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Pumunta si Peter sa isang matandang paktorya para sa field trip ng kanyang paaralan.
  • Na insulto ang kanyang lolo dahil tinawag siya ng isang batang lalaki na mahina.
  • Ang makinarya na ginamit nila ay matanda na at kailangan ng upgrade.
  • Iminulat ni Hector ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang sira na palaruan kung saan siya naglalaro noon.

For other English-Tagalog translations:

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment