Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is Transcription In Tagalog? (Answer)

TRANSCRIPTION IN TAGALOG – There are several words in the English language that do not have a direct translation to Tagalog. As such, we need context to fully understand them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Transcription” based on context. Furthermore, we are going to provide you with some example sentences translated from English to Tagalog.

Transcription In Tagalog – English To Tagalog Translations

Transcription can be translated as the Tagalized “transkripsiyon”. Another phrase we can use is “minakinilyang pagsasalin”, “sinulat”, or “kopya”.

Here are some example sentences:

  • Each transcription undergoes a three-step process that meets scholarly standards designed to ensure accurately transcribed texts.
  • Peter wanted to work on his transcription projects for school but he was having difficulties with the document.
  • My sister worked in a transcription company.
  • She needed me to do a transcription of medical records.
  • I did transcription work during the weekends as a part-time-job.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Bawat minakinilyang pagsasalin ay nagdaraan sa tatlong hakbang na prosesong tumutugon sa mga pamantayan ng mga scholar na nilayong tiyakin na tumpak ang pagkamakinilya sa mga teksto.
  • Gusto ni Peter na simulang ang kanyang trabahon sa transkripsyon para sa kanyang proyekto sa paaralan pero nahihirapan ito sa dokumento.
  • Ang aking kapatid na babae ay nagtarabaho sa isang kompanyang nagsasalin.
  • Kinailangan niya ako para kopyahin ang dokumentong medikal.
  • Gumagawa ako ng transkripsyon tuwing katapusan ng linggo bilang isang part-time-job.

For other English-Tagalog translations:

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Transcription In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment