Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is Elevate in Tagalog? (Answer)

ELEVATE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Tagalog, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to take a look at the word “Elevate” and its translations into Tagalog based on context.

Elevate In Tagalog – English To Tagalog Translations

Elevate can be translated as “magtaas, pataasin, pinararangal, pagbutihin, matayog, or taas”. Here are some example sentences from English to Taglaog:

  • Peter needed to elevate his his desk because it was too short for him when he sits down.
  • Each successive ordinance elevates and enlarges our spiritual purpose, desire, and performance.
  • We need to elevate our standards.
  • Hector practices his writing to elevate his chances of getting into a good college.
  • At this elevation even the sounds of people on the ground laughing and shouting can be heard.

In Tagalog, these sentences are translated as:

  • Kailangan ni Peter na pataasin ang kanyang lamesa dahil masyado itong mababa para sa kanya kapag siya’y umuupo.
  • Bawat sumunod na ordenansa ay pinararangal at pinalalaki ang ating espirituwal na layunin, hangarin, at gawain.
  • Kailangan nating pataasin ang ating mga pamamantayan.
  • Si Hector ay nag-eensayo ng kanyang pagsusulat para mapabuti ang kanyang mga oportunidad na makapasok sa magandang kolehiyo.
  • Sa taas na ito, maging ang halakhakan at sigawan ng mga tao sa ibaba ay maaaring marinig.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Elevate In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.