Misinterpret in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Misinterpret in Tagalog?

MISINTERPRET IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

misinterpret

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Misinterpret means interpreting (something or someone) wrongly.

In Tagalog, it can be translated as “MALING INTERPRETASYON” or “MALING PAKAHULUGAN.”

Here are some example sentences using this word:

 • Because the map is so difficult to read, even skilled hikers misinterpret the directions and become lost.
 • He claims that his statements have been misinterpreted by the media.
 • The rioters misinterpret the instructions of the police.
 • When we re-examined the regulations, we realized that we had misinterpreted them.
 • Byron felt sure that his enemies would misinterpret his motives, and that no good would come of it.
 • They misinterpret the freedom they have at university.
 • We misinterpret every situation throughout life because our focus is on the physical world.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Dahil ang mapa ay napakahirap basahin, kahit ang mga bihasang hiker ay mali ang interpretasyon ng mga direksyon at naligaw.
 • Inaangkin niya na ang kanyang mga pahayag ay nabigyan ng maling pakahulugan ng media.
 • Mali ang interpretasyon ng mga manggugulo sa mga tagubilin ng pulisya.
 • Nang muli naming suriin ang mga regulasyon, napagtanto namin na mali ang pagkakaintindi namin sa kanila.
 • Nadama ni Byron na sigurado na ang kanyang mga kaaway ay mali ang pakahulugan sa kanyang mga motibo, at walang magandang maidudulot ito.
 • Maling pakahulugan nila ang kalayaang mayroon sila sa unibersidad.
 • Maling pakahulugan natin ang bawat sitwasyon sa buong buhay dahil ang ating pokus ay sa pisikal na mundo.

You may also read: Easygoing in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment