Vigorous in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Vigorous in Tagalog?

VIGOROUS IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

vigorous

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Vigorous means are strong, healthy, and full of energy.

In Tagalog, it can be translated as “MASIGLA.”

Here are some example sentences using this word:

 • She remained vigorous despite she’s already 90 years old.
 • His speech was met with vigorous applause.
 • The vigorous pursuit of policies is no guarantee of success.
 • Your dog needs at least 20 minutes of vigorous exercise every day.
 • African dance is vigorous but full of subtlety.
 • My grandmother is still vigorous at 82 years old.
 • After the actress gave birth to twins, she began a vigorous exercise plan to restore her pre-pregnancy shape.
 • Chopping firewood is a vigorous task.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Nanatili siyang masigla kahit na siya ay 90 taong gulang na.
 • Sinalubong ng malakas na palakpakan ang kanyang talumpati.
 • Ang masiglang pagtugis ng mga patakaran ay hindi garantiya ng tagumpay.
 • Ang iyong aso ay nangangailangan ng hindi bababa sa 20 minuto ng masiglang ehersisyo araw-araw.
 • Ang sayaw ng Africa ay masigla ngunit puno ng kahusayan.
 • Ang aking lola ay masigla pa rin sa edad na 82.
 • Matapos manganak ng kambal ang aktres, sinimulan niya ang isang masiglang plano sa pag-eehersisyo upang maibalik ang kanyang hugis bago ang pagbubuntis.
 • Ang pagputol ng kahoy na panggatong ay isang masiglang gawain.

You may also read: Upheaval in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment