Trifling in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Trifling in Tagalog?

TRIFLING IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

trifling

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Trifling means unimportant or trivial.

In Tagalog, it can be translated as “WALANG KABULUHAN” or “MALIIT.”

Here are some example sentences using this word:

 • Fortunately, the stormy waves caused trifling damage to the boat.
 • Deciding what you want to do for a living is no trifling matter.
 • My time is too valuable to spend on trifling matters that have little worth.
 • Because of Janet’s busy schedule, she does not have time to engage in trifling activities that do not support her daily goals.
 • The researchers decided to perform a second experiment because the initial tests provided them with trifling results that were of little importance.
 • It is sad that law enforcement officers are forced to live off such trifling incomes.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Sa kabutihang palad, ang mabagyong alon ay nagdulot ng maliit na pinsala sa bangka.
 • Ang pagpapasya kung ano ang gusto mong gawin para sa ikabubuhay ay hindi maliit na bagay.
 • Masyadong mahalaga ang oras ko para gugulin sa mga walang kabuluhang bagay.
 • Dahil sa abalang iskedyul ni Janet, wala siyang oras upang makisali sa mga walang kabuluhang aktibidad na hindi sumusuporta sa kanyang pang-araw-araw na mga layunin.
 • Nagpasya ang mga mananaliksik na magsagawa ng pangalawang eksperimento dahil ang mga paunang pagsusuri ay nagbigay sa kanila ng mga walang kabuluhang resulta na hindi gaanong mahalaga.
 • Nakalulungkot na ang mga opisyal na nagpapatupad ng batas ay napipilitang mamuhay sa gayong maliit na kita.

You may also read: Entrepreneur in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.