Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is Unify In Tagalog? (Answer)

UNIFY IN TAGALOG – There are several words in the English language that do not have a direct translation to Tagalog. As such, we need context to fully understand them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Unify” based on context. Furthermore, we are going to provide you with some example sentences translated from English to Tagalog.

Unify In Tagalog – English To Tagalog Translations

Unify can be translated as “magsama, pagkaisahin, or nagkakaisa”. Here are some example sentences translated from English to Tagalog:

  • Peter wanted to unify his classmates after the big fight.
  • We need to unify against the opression of those in power.
  • The children see that their parents are unified in such decisions.
  • A unified nation is a strong nation.
  • How do you think such individuals can be unified for good?

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Gusto ni Peter na magkaroon ng pagkakaisa ang kanyang mga kaklase matapos ng malaking away.
  • Kailangan nating magsama laban sa opresyon na ginagawa ng mga taong may kapangyarihan.
  • Nakikita ng mga anak na nagkakaisa ang kanilang mga magulang sa gayong mga pagpapasiya.
  • Ang bansang nagkakaisa ay isang malakas na bansa.
  • Sa palagay ninyo, paano magkakaisa sa kabutihan ang mga taong iyon?

For other English-Tagalog translations:

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Unify In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.