Bible Verse Tagalog – Examples Of Popular Bible Verses In Tagalog

Here Are Some Examples Of Popular Bible Verse In Tagalog

BIBLE VERSE TAGALOG – As Filipinos, religion is an important part of our day-to-day lives. Because of this, many take to the Bible to find lessons and guidance.

There are many verses in the Bible that could directly relate to any situation we have in life. These give us inspiration and courage to take on any challenge ahead.

Bible Verse Tagalog – Examples Of Popular Bible Verses In Tagalog

With that being said, here are some example bible verses in Tagalog:

  • Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan. – Matthew 11:28
  • Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga’y alalahanin, upang ika’y patnubayan sa iyong mga tatahakin. – Proverbs 3:5-6 
  • Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. – 1 Corinthians 10:13
  • Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon a sa mga umiibig sa kanya. – James 1:12
  • Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. – Philippians 4:6

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

READ ALSO: Scope And Delimitation – Meaning And Short Examples

Leave a Comment