Rhyme In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Rhyme In Tagalog? (Answers)

RHYME IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Rhyme” based on context.

Rhyme In Tagalog – English To Tagalog Translations

The word Rhyme can be translated as “Tugma”. Meanwhile, when used as a verb, it can be translated as “itugma” or “patugmain”. Here’s how it’s used in a sentence:

  • When writing poems, you need to rhyme the words in verses.
  • I don’t need to rhyme these words in a rhythm to let you know it’s a rap.
  • Continue with the rest of the song, having the children listen for the rhyming words in each line.
  • Kids love it when you rhyme words together.
  • Tongue twisters are full of rhyming words.

In Tagalog, these sentences could be translated as:

  • Kapag sumusulat ng tula, dapat mong itugma ang mga salita sa loob ng mga berso.
  • Hindi ko kailangang itugma ang mga salitang ito para malaman mo na rap ito.
  • Ituloy ang pagkanta, at sabihin sa mga bata na pakinggan ang magkakatunog na salita sa bawat linya.
  • Mahilig talaga ang mga kabataan kapag tinutugma mo ang mga salita.
  • Ang mga tongue-twister ay puno ng mga salitang magkakatugma

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment