Share to Facebook Share to Twitter More...

Sagot Sa Tanong Na: Ano Ang Tanikala?

TANIKALA – Maraming mga malalalim na mga salita sa Tagalog. Subalit, dahil mahal dapat natin ang sariling wika, dapat silang matutunan.

Tanikala - Ang Kahulugan At Kung Saan Ito Ginagamit

Ang Tanikala ay matatawag rin na “kadena, kadenita, o kadenilya”. Sa Ingles ito ay ma isasalarawan na “row of links joind together“. Ito rin ay nagsasalarawan sa posas.

Halimbawa:

  1. Nakatanikala ang aking mga paa.
  2. Ang mga mamamayang Pilipino ay nakatanikala sa corruption ng gobyerno.
  3. Hindi natin maiwasan ang tanikala-ng-kahapon.
  4. Ang mga bisyo ay ating mga tanikala sa mga masasama nating imahe.
  5. Tanikalaan mo ang mga kamay niya, delekado siyang tao.

Sa Ingles:

  1. My feet are chained.
  2. The Filipino people is chained by the corruption of its government.
  3. We can’t let go of the chains of yesterday.
  4. Our vices are the chains towards a worse image of ourselves.
  5. Chain his hands together, that is a dangerous man.

Noong 1902, si Juan Abad ay sumulat rin ng isang drama na may pamagat na “Tanikalang Ginto”. Ito ay isang drama na may tatlong parte. Subalit, ito ay pinasara dahil sa mga tema ng pagaalsa.

Pagkatapos, noong 1903, siya ay kinulong dahil sa kanyang gawa ng dalawang taon at kailanang mag bayad ng $2,000.

Basahin rin: What Is Mabolo Fruit? The Mabolo Fruit Of The Philippines

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Tanikala – Ang Kahulugan At Kung Saan Ito Ginagamit". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.