What is Habitual in Tagalog?

HABITUAL IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

habitual

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Habitual means done or doing constantly or as a habit.

In Tagalog, it can be translated as “NAKAGAWIAN” or “NAKASANAYAN.”

Here are some example sentences using this word:

 • Habitual overeating had distended the boy’s stomach.
 • He’s a habitual smoker–he always has a cigarette while having dinner.
 • They went for their habitual evening walk.
 • His boss discharged him for habitual absenteeism.
 • Statistics show that if these young men and women go to jail, the majority will become habitual criminals.
 • Habitual snoring that is ongoing can be a sign of a much bigger health problem.
 • His license was revoked for several years for habitual traffic violations.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Ang nakagawiang labis na pagkain ay nagpalaki sa tiyan ng bata.
 • Nakagawian na niyang manigarilyo- lagi siyang may sigarilyo habang naghahapunan.
 • Umalis sila para sa kanilang nakasanayang paglalakad sa gabi.
 • Pinaalis siya ng kanyang amo dahil sa nakagawiang pagliban.
 • Ang mga istatistika ay nagpapakita na kung ang mga kabataang lalaki at babae ay mapupunta sa bilangguan, ang karamihan ay magiging mga nakagawiang kriminal.
 • Ang nakagawian na paghilik na tuloy-tuloy ay maaaring maging tanda ng isang mas malaking problema sa kalusugan.
 • Ang kanyang lisensya ay binawi ng ilang taon dahil sa mga nakagawiang paglabag sa trapiko.

You may also read: Manifest in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.