What is Abolish in Tagalog?

ABOLISH IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

abolish

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Abolish means to formally put an end to (a system, practice, or institution).

In Tagalog, it can be translated as “BUWAGIN,” “ALISIN” or “TANGGALIN.”

Here are some example sentences using this word:

 • Many people fought to abolish slavery during the Civil War.
 • The goal of the non-profit organization is to abolish hunger and homelessness in the community.
 • The government is planning to abolish subsidies to farmers.
 • Slavery was finally abolished in the United States in the nineteenth century.
 • The dictator hoped to abolish any education that contradicted his philosophy.
 • The proposed hike would ease present hardship, not abolish it.
 • Hitting children as punishment for bad behavior was abolished in schools when I was a child

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Maraming tao ang nakipaglaban upang alisin ang pang-aalipin noong Digmaang Sibil.
 • Ang layunin ng non-profit na organisasyon ay alisin ang gutom at kawalan ng tirahan sa komunidad.
 • Plano ng gobyerno na tanggalin ang subsidyo sa mga magsasaka.
 • Ang pang-aalipin ay sa wakas ay inalis sa Estados Unidos noong ikalabinsiyam na siglo.
 • Inaasahan ng diktador na tanggalin ang anumang edukasyon na sumasalungat sa kanyang pilosopiya.
 • Ang iminungkahing pagtaas ay magpapagaan sa kasalukuyang paghihirap, hindi magpapawalang-bisa nito.
 • Ang pananakit sa mga bata bilang parusa sa masamang ugali ay inalis sa mga paaralan noong bata pa ako

You may also read: Tangible in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.