Heterogeneous in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Heterogeneous in Tagalog?

HETEROGENEOUS IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

heterogeneous

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Heterogeneous means diverse in content or character.

In Tagalog, it can be translated as “MAGKAKAIBA.”

Here are some example sentences using this word:

 • I gave him heterogeneous ideas for his thesis topics.
 • The brain is comprised of a heterogeneous network of neurons of different sizes and with shapes that vary from triangular to round, packed more or less tightly in different areas.
 • The exhibit features heterogeneous artifacts from different cultures and eras.
 • The twins are heterogeneous in appearance and look nothing alike.
 • The heavy metal concert was filled with a heterogeneous audience and not just the usual crowd.
 • My daughter seems to enjoy the heterogeneous bag of chocolates because all the pieces are different colors.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Binigyan ko siya ng magkakaibang mga ideya para sa kanyang mga paksa sa thesis.
 • Ang utak ay binubuo ng isang magkakaibang network ng mga neuron na may iba’t ibang laki at may mga hugis na nag-iiba mula sa tatsulok hanggang sa bilog, na nakaimpake nang higit pa o hindi gaanong mahigpit sa iba’t ibang mga lugar.
 • Nagtatampok ang eksibit ng magkakaibang artifact mula sa iba’t ibang kultura at panahon.
 • Ang kambal ay magkakaiba ng hitsura, halos hindi sila magkamukha.
 • Ang heavy metal na konsiyerto ay napuno ng magkakaibang madla at hindi lamang ng karaniwang mga tao.
 • Ang aking anak na babae ay tila nasiyahan sa magkakaibang bag ng mga tsokolate dahil ang lahat ng mga piraso ay iba’t ibang kulay.

You may also read: Forbearance in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment