Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is “Branded” In Tagalog? (Answers)

BRANDED IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Branded” based on context.

Branded In Tagalog – English To Tagalog Translations

Branded can be translated as “tinagurian“. We can also use the word “uri, klase, imahe, or marka” based on the context of the sentence. Here are some examples translated from English to Tagalog:

  • Peter was branded as the most energetic student in his class.
  • Hector made home-made soaps with the ingredients coming from his DIY brand.
  • Many are also aggressively brand conscious.
  • Eva said that the new video she made was perfect for her brand.
  • My mom always wants to buy branded products.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Si Peter ay tinagurian na pinaka ma-enerhiyang bata sa kanilang klase.
  • Gumawa si Hector ng mga gawang-bahay na habon gamit ang mga sangkap mula sa kanyang tatak ng DIY.
  • Marami rin ang nababahala sa tatak.
  • Sabi ni Eva ang bagong video na ginawa niya ay perpekto para sa kanyang imahe.
  • Gusto ng aking nanay na palaging bumili ng mga may tatak na produkto.

For other English-Tagalog translations:

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Branded In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment