Constipated In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Constipated In Tagalog? (Answers)

CONSTIPATED IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Constipated” based on context.

Constipated In Tagalog – English To Tagalog Translations

Constipated can be translated as “hindi mapadumi, hirap dumumi, pagtitibi, or hindi makadumi”. Here are some example sentences translated from English to Tagalog:

  • Peter was feeling constipated so he was a bit worried after not going to the bathroom for almost two days.
  • He also listed anemia, constipation, and stomachache as possible side effects of analgesic abuse.
  • Hector learned about constipation at school during his anatomy subject.
  • These include excessive iron levels in the blood, kidney problems, and constipation.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Nararamdaman ni Peter ang pagtitibi kaya naman nag-alala siya dahil dalawang araw na siyang hindi pumupunta sa kanilang banyo.
  • Itinala rin niya ang anemia, hindi pagdumi ng ilang araw, at sakit ng tiyan bilang posibleng masasamang epekto ng pag-abuso sa analgesic.
  • Natuto si Hector tungkol sa pagtitibi sa paaralan para sa kanyang anatomy na klase.
  • Kasali rito ang labis-labis na antas ng iron sa dugo, sakit sa bato, at ang hindi pag dumi.

For other English-Tagalog translations:

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment