Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is In Anticipate In Tagalog? (Answers)

ANTICIPATE IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Anticipate” based on context.

Anticipate In Tagalog – English To Tagalog Translations

Anticipate can be translated as “Inaabangan, Inasahan, pinananabikan, or pag-asam”. Here are some example sentences translated from English to Tagalog:

  • Peter anticipated that his grades would be high since he study hard for the tests.
  • Animals can anticipate sudden movements better than most humans.
  • Their anticipation was based on the understanding that the seventh millennium of human history would begin then.
  • I anticipate heavy storms because of the dark clouds above.
  • The anticipated period of world peace had set in.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Inaasahan ni Peter na mataas ang kanyang grado dahil nag-aral ito ng mabuti para sa mga pagsusulit.
  • Maaabangan ng mga hayop ang mga biglaang pag-galaw ng mas mabuti kesa karamihan sa mga tao.
  • Ang kanilang pag-asam ay batay sa pagkaunawa na ang ikapitong milenyo ng kasaysayan ng tao ay magsisimula noon.
  • Inaabangan ko ang matinding bagyo dahil sa mga maiitim na ulap sa itaas.
  • Ang inaasahang panahon ng pandaigdig na kapayapaan ay nagsimula na.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Anticipate In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.