Persistent In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Persistent In Tagalog? (Answers)

PERSISTENT IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “persistent” based on context.

Persistent In Tagalog – English To Tagalog Translations

Persistent can be translated as “Paulit-ulit”, “kulit”, “makulit”, “mapilit”, “hindi tumitigil”, “pursigido”, “masikhay”, or “walang-lubay”. Here are some example sentences:

  • Peter was persistent when asking for permission to go on a road trip with his friends
  • Hector showed that he was persistent enough to get good grades.
  • I was feeling a persistent headache so I had to go to the doctor to have it checked out.
  • We need to be persistent when it comes to developing our skills.
  • The kids were persistent with their playing even when I told them to stop many times.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Si Peter ay mapilit sa pag tanong sa kanyang magulang kung maaari siyang sumama sa isang road trip kasama ang kanyang mga kaibigan.
  • Ipinakita ni Hector na siya walang-lubay sa pag-aaral para makakuha ng magandang grado.
  • Nakakaramdam ako ng walang tigil na sakit ng ulo kaya pumunta ako sa doctor para ipatingin.
  • Kailangan nating maging masikhay sa pag-uunlad ng ating mga kasanayan.
  • Ang mga bata ay makulit na naglalaro kahit ilang beses ko na silang sinabihang tumigil.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment