Overwhelmed In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Overwhelmed In Tagalog? (Answers)

OVERWHELMED IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “overwhelmed” based on context.

Overwhelmed In Tagalog – English To Tagalog Translations

Overwhelmed can be translated as “maguluhan”, “nakapupuspos”, “nanghihina”, “nasosobrahan”, or “natambakan”. Here are some example sentences:

  • Peter was overwhelmed with all the modules he needed to answer in a week.
  • I felt overwhelmed with all the work I needed to do today.
  • Then her parents have the option to take her home before she is overwhelmed.
  • One way to prevent being overwhelmed is to find something you are looking forward to doing.
  • I don’t want her to feel overwhelmed, so I’ll take it slow for now.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Si Peter ay nasosobrahan na sa mga module na kailangan niyang sagutin sa linggong ito.
  • Ako’y natambakan ng mga trabaho na kailangan kong gawin ngayong araw.
  • Pagkatapos ay mga magulang na niya ang magpapasiyang iuwi siya bago siya maguluhan.
  • Isang paraan para maiwasan ang pagkapupuspos ay ang paghanap ng bagay na inaabangan mo.
  • Hindi ko siya gustong masobrahan sa relasyon namin, kaya dahan-dahan muna kami.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment