What Is Humble In Tagalog? (Answers)

HUMBLE IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “humble” based on context.

HUMBLE In Tagalog – English To Tagalog Translations

Humble can be translated as “mababang-loob”, “mapagkumbaba”, or “hamak”. Here are some English to Tagalog translations:

  • What a striking contrast with the Savior’s humble beginnings in mortality.
  • Peter is always humble and kind that’s why so many people like him.
  • We need to stay humble and kind towards others.
  • When the team won the championship, they didn’t brag, instead, they remained humble.
  • Humble people don’t brag about their money.

In Tagalog, these sentences could be translated as:

  • Kaylaking kaibhan sa hamak na mga panimula sa buhay ng Tagapagligtas sa lupa.
  • Si Peter ay palaging mapagkumbaba at mabait, dahil dito, maraming tao ang may gusto sa kanyang ugali.
  • Kailangan natin ng mababang-loob at kabaitan para sa ating mga kapwa.
  • Nung nanalo ang kuponan sa championship, hindi sila nag yabang, sila’y nagpakumbaba.
  • Ang mga taong mapagkumbaba ay hindi nagyayabang ng kanilang pera.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment