Abbreviation In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Abbreviation In Tagalog? (Answers)

ABBREVIATION IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “abbreviation” based on context.

Abbreviation In Tagalog – English To Tagalog Translations

Abbreviation can be translated as “pagdadaglat” or shortening of a word or phrase. You can also use “pagpapadali” or “pinaikli” to describe an “abbreviation”.

Here are some examples:

Father – Fr.
Doktor – Dr.
Pangulo – Pang.
Atorni – Atty.
Ginoo – G.
Ginang – Gng.
Heneral – Hen.
Kapitan – Kap.

Here are some example sentences:

  • These comments were recorded in a highly abbreviated code, since space was limited.
  • I don’t understand the abbreviations she used in her essay so I gave her a low score.
  • You can’t use that as an abbreviation.
  • My name is an abbreviation of my mom and my dad’s names put together.
  • If the person hesitates to study because of having a busy schedule, explain that we also have an abbreviated program.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • Ang mga komentong ito ay isinulat sa pamamagitan ng pinakamaiikling daglat, yamang limitado ang espasyo.
  • Hindi ko naiintindihan ang mga pagdadaglat niyang ginamit sa kanyang essay kaya binigyan ko siya ng mababang grado.
  • Hindi mo maaring gamitin yan bilang daglat.
  • Ang aking pangalan ay pinaikling pagsama-sama ng pangalan ng aking ama at ina.
  • Kung nag-aatubiling mag-aral ang indibiduwal dahilan sa pagkakaroon ng abalang iskedyul, ipaliwanag na mayroon din tayong pinaikling programa.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment