Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is “Protocol” In Tagalog? (Answers)

PROTOCOL IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

Protocol In Tagalog: English To Tagalog Translations

In this article, we are going to talk about the Tagalog translation of the word “Protocol”.

Generally, Filipinos use the Tagalog spelling of the word. As such, most just use the Tagalog word “Protokol”.

However, some words in Tagalog could also be used as a translation like “kaayusan” and “tuntunin”.

Here are some example sentences:

  1. The family was impressed that hospital medical teams now use the fax as a vehicle for sharing medical protocol.
  2. A person who flouts the laws and protocols of a secret society risks death.
  3. Yet, in returning the king to his throne, a dispute arose over protocol.
  4. Did he have those men with him for protection, because of mere protocol, or perhaps simply as porters for the tribute?
  5. There is a strict protocol to follow.

In Tagalog this could be translated as:

  1. Ang pamilya ay humanga na ang mga pangkat ng mga doktor sa ospital ay gumagamit ngayon ng fax na pinaka-behikulo upang ibahagi ang medikal na protokol.
  2. Ang sinumang lalabag sa mga batas at protokol ng lihim na samahan ay papatayin.
  3. Gayunman, nang ibinabalik ang hari sa kaniyang trono, bumangon ang pagtatalo tungkol sa wastong kaayusan.
  4. Kasama ba niya ang mga taong iyon bilang proteksiyon, bilang pagsunod sa tuntunin ng pagkilos, o marahil ay bilang tagapagdala lamang ng tributo?
  5. May mahigpit na alituntuning dapat munangmasunod.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Protocol In Tagalog: English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.