Discrepancy in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Discrepancy in Tagalog?

DISCREPANCY IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

discrepancy

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Discrepancy means a lack of similarity between two or more facts.

In Tagalog, it can be translated as “PAGKAKAIBA.”

Here are some example sentences using this word:

 • The police were confused by the discrepancy between the testimonies of the two witnesses who saw the same event.
 • When the store manager noticed a discrepancy in the inventory, he called all of his employees into his office.
 • A discrepancy in the financial reports is the reason for the audit.
 • The general is investigating the discrepancy in the number of wounded soldiers reported.
 • The income discrepancy between the upper class and those living below the poverty line is huge.
 • For years, scientists have been trying to identify the discrepancy, which causes the genetic mutation.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Nalito ang pulisya sa pagkakaiba ng mga testimonya ng dalawang saksi na nakakita sa parehong kaganapan.
 • Nang mapansin ng manager ng tindahan ang isang pagkakaiba sa imbentaryo, tinawag niya ang lahat ng kanyang empleyado sa kanyang opisina.
 • Ang isang pagkakaiba sa mga ulat sa pananalapi ay ang dahilan para sa pag-audit.
 • Iniimbestigahan ng heneral ang pagkakaiba sa bilang ng mga sugatang sundalo na iniulat.
 • Malaki ang pagkakaiba ng kita sa pagitan ng nakatataas na uri at ng mga nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan.
 • Sa loob ng maraming taon, sinusubukan ng mga siyentipiko na kilalanin ang pagkakaiba, na nagiging sanhi ng genetic mutation.

You may also read: Jolly in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.