Hostile in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Hostile in Tagalog?

HOSTILE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

hostile

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Hostile means were unfriendly or antagonistic.

In Tagalog, it can be translated as “KALABAN“, “MASUNGIT“, “GALIT” or “POOT.”

Here are some example sentences using this word:

 • They were entering hostile territory.
 • The experience has made him generally hostile towards women.
 • Their hostile looks showed that he was unwelcome.
 • When the police officer pointed the gun at me, he looked quite hostile.
 • When I saw the hostile man approaching my car, I immediately locked my doors.
 • Some early Christian church leaders regarded art and culture as hostile to religion.
 • A new study shows that teens exposed to greater amounts of video-game violence see the world as a more hostile place.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Pumasok sila sa teritoryo ng kalaban.
 • Dahil sa karanasang ito, sa pangkalahatan ay naging masungit siya sa mga babae.
 • Makikita sa mga pagalit nilang tingin na hindi siya tinatanggap.
 • Nang itutok sa akin ng pulis ang baril, mukha siyang galit.
 • Nang makita ko ang galit na lalaki na papalapit sa aking sasakyan, agad kong ni-lock ang aking pinto.
 • Itinuring ng ilang naunang Kristiyanong mga pinuno ng simbahan ang sining at kultura bilang laban sa relihiyon.
 • Ang isang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang mga kabataan na nalantad sa mas maraming karahasan sa video-game ay nakikita ang mundo bilang isang mas napopoot na lugar.

You may also read: Gallant in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.