What is Keen in Tagalog?

KEEN IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

keen

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Keen means having or showing eagerness or enthusiasm.

In Tagalog, it can be translated as “MATINDI“, “MATALAS“, or “MASIGASIG.”

Here are some example sentences using this word:

 • Eagles have very keen eyesight every time they look for prey.
 • Dogs have a keen sense of smell.
 • With an election approaching, the prime minister is keen to maintain his popularity.
 • Ants can smell sweet things from a long-distance, they have a keen power in their nose.
 • People who miss-spell words are usually those who are not keen observers.
 • As a child, Jesus used to take a keen interest in religious discussions.
 • She’s a very keen observer of the political world.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Ang mga agila ay may matalas na paningin sa tuwing naghahanap sila ng biktima.
 • Ang mga aso ay may matalas na pang-amoy.
 • Sa papalapit na halalan, ang punong ministro ay masigasig na mapanatili ang kanyang katanyagan.
 • Ang mga langgam ay nakakaamoy ng matatamis na bagay mula sa malayo, mayroon silang matinding kapangyarihan sa kanilang ilong.
 • Ang mga taong nakakaligtaan sa pagbaybay ng mga salita ay karaniwang mga hindi matalas na tagamasid.
 • Noong bata pa si Jesus, nagkaroon siya ng matinding interes sa mga talakayan sa relihiyon.
 • Siya ay isang masigasig na tagamasid sa mundo ng politika.

You may also read: Genial in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.