Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is Regulation In Tagalog? (Answer)

REGULATION IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Tagalog, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to take a look at the word “Regulation” and its translations into Tagalog based on context.

Regulation In Tagalog – English To Tagalog Translations

Regulation can be translated as “Alituntunin”. It is a rule, or law that we must follow. Along with this, you could also use “batas”, “patakaran”, or “tuntunin”. Here are some example sentences:

  • When we suggested this to the dog’s owner, he denied it, citing the park regulations that a dog must be on a leash, under physical control at all times.
  • We need to follow regulations at all times in order to keep ourselves safe inside the workplace.
  • The rules and regulations of the company are simple, follow them, and there shouldn’t be any problems.
  • Mountains of rules and regulations are necessary to curb their hurtful appetites and behavior.
  • There are so many regulations that we need to follow in our school.

In Tagalog, these sentences could be translated as:

  • Nang sabihin namin ito sa may-ari ng aso, tinanggihan niya ito, binabanggit ang mga alituntunin ng parke na ang aso ay dapat na nakakawala, nasa ilalim ng pisikal na pagkontrol sa tuwina.
  • Kailangan nating sundin ang mga batas sa lahat ng oras para manatiling ligtas tayo sa loob ng trabahuan.
  • Ang mga batas at aliutuntunin ng companiya ay madali lamang, sundin lang ito at wala tayong problema.
  • Napakaraming alituntunin at regulasyon ang kinakailangan para masupil ang kanilang masasamang hilig at paggawi.
  • Maraming patakaran ang aming paaralan.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Regulation In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.